شناسنامه نشریه

مدیر مسئول:
علیرضا طبیبی

سردبیر:
محمد هادی امین ناجی

کارشناس نشریه:
الهام فرجاد


دوره انتشار: فصلنامه