مدیر مسئول


علیرضا طبیبی استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

علوم قرآن و حدیث

سردبیر


محمد هادی امین ناجی استاد، گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم ابراهیمی استاد، گروه قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

علوم قرآن وحدیث

اعضای هیات تحریریه


علی احمد ناصح استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


ابوالحسن امین مقدسی استاد، گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


سید مهدی مسبوق استاد، گروه زبان و ادبیات عرب ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بو علی سینا، همدان ، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


علی حسن بیگی استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


فاطمه دست رنج دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


سید ابوالفضل سجادی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان ها، دانشگاه اراک، اراک

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


سید محمود طیب حسینی استاد، گروه قرآن و حدیث، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


سید محمد حسینی استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی ، کرمانشاه

فقه و اصول

  • sm.hoseinirazi.ac.ir

کارشناس نشریه


الهام فرجاد دانشکده ادبیات و زبان ها و دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

کارشناس ارشد

  • e-farjadaraku.ac.ir