مدیر مسئول


علیرضا طبیبی استاد ، گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک ، اراک ، ایران

الهیات

سردبیر


محمد هادی امین ناجی استاد، گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم ابراهیمی استاد،

فقه و مبانی حقوق اسلامی

اعضای هیات تحریریه


علی احمد ناصح استاد، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم ، قم، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


ابوالحسن امین مقدسی استاد، گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


سید مهدی مسبوق استاد، گروه زبان و ادبیات عرب ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بو علی سینا، همدان ، ایران

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


علی حسن بیگی دانشیار، گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک ، اراک ، ایران

الهیات

اعضای هیات تحریریه


فاطمه دست رنج دانشیار، گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک ، اراک ، ایران

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


سید ابوالفضل سجادی دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان ها، دانشگاه اراک، اراک

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


محمود طیب حسینی استاد، علوم قرآن و حدیث، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

علوم قرآن و حدیث

  • tayebhrihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید محمد حسینی استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی ، کرمانشاه

فقه و اصول

  • sm.hoseinirazi.ac.ir

کارشناس نشریه


الهام فرجاد کارشناس نشریه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

کارشناس ارشد زیست شناسی- فیزیولوژی

  • farjadelhamgmail.com