نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دبیر گروه قرآن و حدیث سازمان سمت

چکیده

سیدابوالفضل برقعی یکی از روحانیون شیعی بود که از عقاید شیعی فاصله زیادی گرفت او به انکار امامت و الهی بودن آن که از اصول اساسی اعتقادی شیعه است؛ می‌پردازد علاوه بر امامت بسیاری دیگری از اعتقادات شیعه را نقد و انکار می‌کند او از برخی آیات تفسیرهای ناروایی ارائه می‌دهد. در این نگارش به بررسی دیدگاه‌های اعتقادی تفسیری برقعی درباره شفاعت و صحت‌وسقم آن‌ها می‌پردازیم. روش جمع‌آوری مطالب در این تحقیق کتابخانه‌ای بوده و روش پردازش به آن‌ها توصیفی_تحلیلی است. برقعی درباره شفاعت معنا و مفهوم غلطی ارائه می‌دهد او برای اثبات عقاید از پیش تعیین شده‌اش به برخی آیات توجه می‌کند و برخی آیات دیگر را نادیده می‌گیرد او برداشت‌های شخصی و یا تفسیرهای شخصی از آیات مرتبط با شفاعت مانند آیات استغفار حضرت یعقوب برای فرزندان ارائه می‌دهد و برای این آیه و برداشت شفاعت از آن، اشکالاتی را مطرح می‌کند؛ اما اشکالات او مردود است برقعی منکر این است که یک انسان شفاعت یک انسان دیگر را در قیامت بکند درحالی‌که آیات زیادی در تایید این مسئله وجود دارد و مفسران زیادی آن را تایید کرده و مخالف برقعی نظر داده‌اند. او دیگر آیات را نیز به‌دلخواه و متناسب با دیدگاه‌های خویش تفسیر می‌کند که مورد تأیید پژوهشگران و مفسران شیعه نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticism of beliefs and interpretation views Sayyid Abolfazl Borghei about intercession

نویسنده [English]

 • SeyedMajid Nabavi

The secretary of the Quran and the Hadith of the Organization

چکیده [English]

Sayyid Abolfazl Borghei was one of the Shia clerics which was far away from the Shiite beliefs.He denies Imamate and its of God, which It is one of the fundamental principles of Shia beliefs; In addition to Imamate, he criticizes and denies many other Shiite beliefs, He says inappropriate interpretations of some verses. In this writing, we are going to review the belief views of Borghei  interpretation about their intercession and authenticity.The method of collecting materials in this research is library and the method of processing them is descriptive-analytical. Borghei  presents a wrong concept about the intercession of meaning. He pays attention to some verses and ignores others to prove his preconceived ideas. He presents personal interpretations or personal interpretations of verses related to intercession, such as the verses of Prophet Yaqub's apology for his children, and he raises some problems for this verse and Intercession's interpretation of it; Borghei  denies that a person intercedes for another person on the Day of Resurrection, while there are many verses confirming this issue and many commentators have confirmed it and have commented against Borghei . He also interprets other verses arbitrarily and according to his views, which is not approved by Shia researchers and commentators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Borghei
 • Intercession
 • Ahl-al-Bayt (AS)
 1. آلوسى، محمود بن عبدالله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، 16 جلد، دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، بیروت، چاپ: 1، 1415 ه.ق.
 2. ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، قم، چاپ: دوم، 1413 ق.
 3. ابن‏ جوزى، عبد الرحمن بن على، زاد المسیر فى علم التفسیر، 4 جلد، دار الکتاب العربی، لبنان، بیروت، چاپ: 1، 1422 ه.ق.
 4. ابن‏ عاشور، محمد طاهر، تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور، 30 جلد، مؤسسة التاریخ العربی، بیروت، چاپ: 1، 1420 ه.ق.
 5. ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن الحافظ أبى عبدالله محمد بن یزید القزوینی ابن ماجه، 6 جلد، دار الجیل - لبنان - بیروت، چاپ: 1، 1418 ه.ق.
 6. ابن منظور، محمد بن مکرم،‏ لسان العرب‏، ناشر: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، دار صادر، بیروت‏، 1414 ق.
 7. ابو السعود، محمد بن محمد، تفسیر ابى السعود ارشاد العقل السلیم الى مزایا القرآن الکریم.، 9 جلد، دار إحیاء التراث العربی، لبنان، بیروت، چاپ: 1، 1983 م.
 8. ابوالفتوح رازى، حسین بن على، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، 20 جلد، آستان قدس رضوى، بنیاد پژوهشهاى اسلامى، ایران، مشهد مقدس، چاپ: 1، 1408 ه.ق.
 9. ابوزهره، محمد، زهرة التفاسیر، 10 جلد، دارالفکر، بیروت، چاپ: 1.
 10. امین، نصرت ‏بیگم، تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن، 15 جلد، [بى نا]، [بى جا]، [بى جا]، چاپ: 1. تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن.
 11. ایجى، محمد عبدالرحمن، جامع البیان فى تفسیر القرآن ایجى، 4 جلد، دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، بیروت، چاپ: 1، 1424 ه.ق.
 12. برقعی، بی‌تا، تابشی از قرآن، بی جا، بی‌تا.
 13. برقعی، بی‌تا، نقد مراجعات، بی جا.
 14. برقعی، خرافات و فور در زیارات قبور، بی‌تا، بی جا.
 15. بغوى، حسین بن مسعود، تفسیر البغوى المسمى معالم التنزیل، 5 جلد، دار إحیاء التراث العربی، لبنان، بیروت، چاپ: 1، 1420 ه.ق.
 16. بیضاوى، عبدالله بن عمر، أنوار التنزیل و أسرار التأویل تفسیر البیضاوى، 5 جلد، دار إحیاء التراث العربی، لبنان، بیروت، چاپ: 1، 1418 ه.ق،
 17. ثعالبى، عبدالرحمن بن محمد، تفسیر الثعالبى المسمى بالجواهر الحسان فى تفسیر القرآن، 5 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ: 1، 1418 ه.ق
 18. ثعلبى، احمد بن محمد، الکشف و البیان المعروف تفسیر الثعلبی، 10 جلد، دار إحیاء التراث العربی - لبنان - بیروت، چاپ: 1، 1422 ه.ق.
 19. حوى، سعید، الاساس فى التفسیر، 11 جلد، دارالسلام، قاهره، چاپ: 6، 1424 ه.ق.
 20. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن‏، تحقق صفوان عدنان داوودى، بیروت، دمشق، دار القلم، الدار الشامیة، 1412 ق.
 21. سبزوارى، محمد، الجدید فى تفسیر القرآن المجید، 7 جلد، دار التعارف للمطبوعات، لبنان، بیروت، چاپ: 1، 1406 ه.ق.
 22. سید مرتضى، رسائل الشریف المرتضى، الناشر: دار القرآن الکریم، قم، مطبعة الخیام بی‌تا.
 23. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة للصبحی صالح، قم، چاپ: اول، 1414 ق.
 24. شنقیطى، محمد امین، أضواء البیان فى إیضاح القرآن بالقرآن، 10 جلد، دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، بیروت، چاپ: 1، 1427 ه.ق
 25. صابونى، محمد على، صفوة التفاسیر، 3 جلد، دارالفکر، بیروت، چاپ: 1، 1421 ه.ق.
 26. صادقى تهرانى، محمد، الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، 30 جلد، فرهنگ اسلامى، قم، چاپ: 2، 1406 ه.ق.
 27. طباطبایى، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، 20 جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، لبنان، بیروت، چاپ: 2، 1390 ه.ق.
 28. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، 10 جلد، ناصر خسرو - ایران - تهران، چاپ: 3، 1372 ه.ش.
 29. فخر رازى، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر مفاتیح الغیب، 32 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ: 3، 1420 ه.ق.
 30. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار ، بیروت، چاپ: دوم، 1403 ق.
 31. مدرسى، محمدتقى، من هدى القرآن، 18جلد، دار محبی الحسین، ایران، تهران، چاپ: 1، 1419 ه.ق.
 32. النووی أبوزکریا، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1392 ق.