مجله علمی نوآوری های تفسیری آماده انتشار مقالات تخصصی در کلیه زمینه های مرتبط با علم تفسیر  و مباحث مرتبط ، به صورت دسترسی آزاد است.  مجله به صورت دوفصلنامه توسط انتشارات دانشگاه اراک منتشر می شود. مجله آماده دریافت جدیدترین نتایج پژوهش و تحقیق در این حوزه است. سیاست اصلی این مجله بر تسریع فرآیند داوری و تعیین تکلیف مقالات در حداقل زمان ممکن استوار شده است. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و فعالین این حوزه دعوت می شود که حاصل تحقیقات جدید، پژوهش های بنیادین و ایده های نو خود را جهت انتشار به این نشریه ارسال نمایند.

  • برای جلوگیری از سرقت ادبی ، مقالات دریافت شده از طریق سامانه همانندجو ایران داک مشابهت یابی می شوند.
  • مدت زمان داوری به طور متوسط 2 ماه و نوع داوری، دوسو ناشناس (Double Blind Peer Review)  است
  • فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در قسمت فرایند پذیرش مقالات شرح داده شدهاست.
  • دسترسی به مقالات این سایت آزاد و دانلود مقالات از سایت مجله رایگان می باشد.  
  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPEمیباشد و از آییننامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی مینماید.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
دانشگاه اراک

مدیر مسئول:
علیرضا طبیبی

سردبیر:
محمد هادی امین ناجی

کارشناس نشریه:
الهام فرجاد


دوره انتشار: دو فصلنامه

شاپا الکترونیکی: 2821-2754

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

ابر واژگان